3

Продажба на дружествени дялове

С продажбата на дружествени дялове реално се сменя собствеността на една фирма. Ако имате ЕООД, което искате да прехвърлите на друго лице изцяло, без Вие да имате повече нищо общо с това дружество, то просто следва да прехвърлите всичките си дялове на това лице.